Ενημέρωση για φορολογικά και άλλα θέματα για επιχειρήσεις καθαρισμού χαλιών

Αρχική \ ΜΕΛΗ: ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ \ Ενημέρωση για φορολογικά και άλλα θέματα για επιχειρήσεις καθαρισμού χαλιών
νομικά για καθαρισμούς χαλιών

 

Ζητήσαμε από ένα γραφείο να μας ενημερώσει, για τυχόν αλλαγές σε φορολογικά και άλλα παραπλήσια θέματα.

 

Θέματα :

1) Έκδοση ή μη Δελτίου Αποστολής (Δ.Α.), από 1.1.2015

2) Έκδοση Παραστατικών αξίας

3) Γενικές  επισημάνσεις από 01.01.2015 με βάση το ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.)

4) Συναλλαγές μέσω Τραπέζης – ειδικές διατάξεις

Αναλυτικά οι απαντήσεις:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ή ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΑΠΗΤΩΝ & ΜΟΚΕΤΩΝ 2016

Π. Φάληρο 29.2.2016

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ή ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΚΕΤΩΝ (ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ)

Στη συνέχεια του σημειώματός μας από 6.3.2014, ύστερα από το ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.)
συμπληρώνουμε τα εξής:

1) Έκδοση ή μη Δελτίου Αποστολής (Δ.Α.), από 1.1.2015

Είναι γνωστό ότι:

α) Με βάση το άρθρο 38 παρ. 1 του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251/24.11.2014) για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.), από 1.1.2015, καταργήθηκε η παράγραφος Ε. ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε1 , δηλ. ο ΚΦΑΣ, όπως και κάθε διάταξη, ερμηνευτική εγκύκλιος ή οδηγία που είχε εκδοθεί με τον ΚΦΑΣ ή τον ΚΒΣ.

β) Στην παράγραφο 8 του άρθρου 5 των ΕΛΠ ορίζεται :

“Ειδικά η οντότητα παρακολουθεί με κατάλληλες δικλείδες τα παραλαμβανόμενα και αποστελλόμενα αποθέματα είτε έχουν τιμολογηθεί είτε όχι. Ομοίως παρακολουθεί τααποθέματά της σε χώρους τρίτων ή τα αποθέματα τρίτων σε δικούς της χώρους”.

Μάλιστα το παραστατικό διακίνησης, όπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο ΠΟΛ. 1003/31.12.2014, μπορεί να φέρει οποιονδήποτε τίτλο, όπως “Παραστατικό Διακίνησης”, “Δελτίο Αποστολής”, “Συνοδευτικό Διακίνησης Αποθεμάτων”, “Έγγραφο Διακίνησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων”, “Συγκεντρωτικό Δελτίο Διακίνησης” κλπ.

Η υποχρέωση όμως έκδοσης του παραστατικού διακίνησης με οποιαδήποτε μορφή είτε ως “Δελτίου Αποστολής” είτε με άλλη μορφή υφίσταται μόνο όταν διακινούνται αποθέματα, τα οποία με βάση το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α των ΕΛΠ είναι τα περιουσιακά στοιχεία:

“α) κατεχόμενα για πώληση στη συνήθη δραστηριότητα της οντότητας ή β) στην παραγωγική διαδικασία με σκοπό την πώληση ως ανωτέρω ή γ) σε μορφή υλικών ή εφοδίων που πρόκειται να αναλωθούν για την παραγωγική διαδικασία ή για την προσφορά υπηρεσιών”.

Οι επιχειρήσεις καθαρισμού ταπήτων – μοκετών ή φύλαξης αυτών δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης παραστατικού διακίνησης αφού τα αγαθά αυτά (τάπητες – μοκέτες) είναι πάγια στοιχεία των πελατών (επιχειρήσεων ή ιδιωτών) και όχι αποθέματα.

Επομένως με βάση τα δεδομένα αυτά οι επιχειρήσεις καθαρισμού ή φύλαξης ταπήτων – μοκετών από 1.1.2015 δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Αποστολής. Μπορούν όμως να εκδίδουν αποδεικτικά έγγραφα ή Αποδείξεις (Παραλαβής – Παράδοσης), όπως περίπου ήταν τα αντίστοιχα Δελτία Αποστολής. Ακόμη προαιρετικά μπορούν να εκδίδουν τα υπάρχοντα Δελτία Αποστολής ή νέα Δελτία Αποστολής, ασφαλώς αθεώρητα. Επί της ουσίας δεν υπάρχει διαφοροποίηση από το προηγούμενο από 6.3.2014 σημείωμά μας αναφορικά  με τη διακίνηση (παραλαβή – παράδοση) ταπήτων – μοκετών.

Επομένως και με το ν. 4308/2014 (ΕΛΠ) από 1.1.2015 δεν είναι υποχρεωτική η έκδοση Δελτίου Αποστολής, όπως όμως τονίστηκε και στο προηγούμενο σημείωμά μας για λόγους λειτουργικούς (σχέση μεταξύ επαγγελματιών καθαρισμού χαλιών-μοκετών και συναλλασσομένων με αυτούς επαγγελματίες ή ιδιώτες) αλλά και ελεγκτικούς – επαληθευτικούς από τις Φορολογικές Υπηρεσίες, πρέπει να υπάρχει Αποδεικτικό Έγγραφο ή Απόδειξη (Παραλαβής – Παράδοσης) σε σειρές ή μη (οι σειρές δεν έχουν περιορισμένο
αριθμό μπορεί να χρησιμοποιηθούν όσες χρειάζονται).

Έτσι με το στοιχείο αυτό, που προαιρετικά μπορεί να είναι και Δελτίο Αποστολής η εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συναλλασσομένων θα γίνεται και επαλήθευση της έκδοσης των παραστατικών αξίας.

Ακόμη κρίνεται σκόπιμο επάνω στο στοιχείο παραλαβής (“Απόδειξη παραλαβής” ή “Δελτίο Αποστολής παραλαβής”) να υπάρχουν οι ενδείξεις για “ΠΛΥΣΙΜΟ”, για “ΦΥΛΑΞΗ” κλπ, αφενός μεν για τις σχέσεις με τους πελάτες, αφετέρου δε για τις αξιόπιστες ελεγκτικές αλυσίδες που προβλέπουν τα Ε.Λ.Π (άρθρο 5 παρ.7 α ).

Σε ό,τι αφορά τη διακίνηση ταπήτων – μοκετών τόσο στην παραλαβή όσο και στην παράδοση, είτε μέσω αποδείξεων είτε μέσω “Δελτίου Αποστολής” μπορείτε επικουρικά να συμβουλευτείτε το προηγούμενο σημείωμά μας.

2) Έκδοση Παραστατικών αξίας

α) Συναλλαγές με επαγγελματίες

Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 8 παρ.1 και 11 παρ.2α του ν.4308/2014 των Ε.Λ.Π, στις συναλλαγές με τους επαγγελματίες εκδίδεται τιμολόγιο το οποίο μπορεί να εκδοθεί είτε άμεσα με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας, πρακτικά με την παράδοση των χαλιών – μοκετών από την επιχείρηση καθαρισμού, είτε μέχρι την 15η μέρα του επόμενου μήνα από την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας.

Για παράδειγμα:

Ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας (δηλ. παράδοση χαλιών – μοκετών) που έγινε στις 10 Ιανουαρίου 2016 μπορεί το τιμολόγιο να εκδοθεί μέχρι και την 15η Φεβρουαρίου 2016. Όμως στην περίπτωση αυτή το τιμολόγιο θα φέρει την ημερομηνία έκδοσης του, δηλαδή εάν εκδοθεί στις 12.02.2016 θα φέρει ημερομηνία έκδοσης αυτή,
είτε12.02.2016.Εάν εκδοθεί στις 15.02.2016 θα φέρει αυτή την ημερομηνία, είτε 15.02.2016.

Εν προκειμένω η διαφοροποίηση που έγινε με τα Ε.Λ.Π, αναφορικά με την έκδοση τιμολογίου συνίσταται στο χρόνο έκδοσης των Τιμολογίων μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα από την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας, ενώ με τις προηγούμενες διατάξεις το τιμολόγιο εκδίδονταν με την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας.

Επαναλαμβανόμενες παροχές Υπηρεσιών μέσα στον ίδιο μήνα.

Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 10 παρ.3 και 11 παρ.2δ’ του ν. 4308/2014 των Ε.Λ.Π, σε διαφορετικές παροχές υπηρεσιών προς τον ίδιο επαγγελματία, μέσα στον ίδιο μήνα, επιτρέπεται η έκδοση τιμολογίου το οποίο ονομάζεται συγκεντρωτικό τιμολόγιο και το τιμολόγιο αυτό μπορεί να εκδίδεται είτε με την τελευταία παροχή υπηρεσίας (παράδοσης ) του μήνα, είτε μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα.

Για παράδειγμα: Τμηματικές παροχές υπηρεσιών (παραδόσεις) προς τον ίδιο επαγγελματία που έγιναν στις 10.1.2016, 17.1.2016, 20.1.2016 και 28.1.2016, το συγκεντρωτικό τιμολόγιο μπορεί να εκδοθεί είτε στις 28.1.2016 είτε μέχρι 15.2.2016, αναγράφοντας με βάση το άρθρο 9 παρ2 των Ε.Λ.Π. τις επί μέρους παρεχόμενες υπηρεσίες των αντίστοιχων ημερομηνιών.

Ουσιαστικά το συγκεντρωτικό τιμολόγιο είναι πρακτικά το προηγούμενο τιμολόγιο των επαναλαμβανόμενων παροχών υπηρεσιών προς τον ίδιο επαγγελματία, με μόνη διαφοροποίηση ότι το συγκεντρωτικό τιμολόγιο μπορεί να εκδοθεί μέχρι τη 15 η ημέρα του επόμενου μήνα, αλλά θα φέρει την ημερομηνία που εκδόθηκε, ενώ το προηγούμενο τιμολόγιο που δεν είχε τον τίτλο συγκεντρωτικό τιμολόγιο μπορούσε να εκδοθεί μέχρι τη 15 η
ημέρα του επόμενου μήνα και να φέρει ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα.

β) Συναλλαγές με το Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ

Το τιμολόγιο με βάση τις διατάξεις του άρθρου11 παρ 2 ε των Ε.Λ.Π εκδίδεται μέχρι το τέλος της ετήσιας περιόδου που έγινε η παροχή της υπηρεσίας (παράδοση ταπήτων – μοκετών).

Τα τιμολόγια που εκδίδονται προς επαγγελματίες και Δημόσιο, εκδίδονται είτε χειρόγραφα (αθεώρητα), είτε με μηχανογραφικό τρόπο (με υπολογιστή) χωρίς σήμανση με Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

γ) Συναλλαγές με ιδιώτες

Με βάσει τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρου 12 παρ.1,7 και 8 και του άρθρου 13 παρ.1β του ν.4308/2014 των Ε.Λ.Π, για τις συναλλαγές με τους ιδιώτες μπορεί να εκδίδονται είτε “Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών’ (Α.Π.Υ), είτε “Τιμολόγια”.

Τα στοιχεία αυτά που εκδίδονται προς τους ιδιώτες (Α.Π.Υ ή Τιμολόγια ), εκδίδονται με την ολοκλήρωση της
παροχής της υπηρεσίας, πρακτικά με την παράδοση των ταπήτων –μοκετών και όχι σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η βασική διαφοροποίηση που έγινε με τα ΕΛΠ, σε ότι αφορά τις συναλλαγές με τους ιδιώτες είναι ότι μπορεί και για τις συναλλαγές αυτές να εκδίδονται Τιμολόγια και όχι Α.Π.Υ. Όμως στις περιπτώσεις αυτές τα Τιμολόγια είναι υποχρεωτικό να εκδίδονται από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό, δηλαδή μέσω ειδικού φορολογικού
μηχανισμού με σήμανση των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

Συνοψίζοντας εν προκειμένω, καταλήγουμε ότι για τις συναλλαγές με τους ιδιώτες μπορεί να εκδοθούν είτε Α.Π.Υ. είτε Τιμολόγια.

γ.1) Οι Α.Π.Υ εκδίδονται είτε από φ.τ.μ. είτε από ειδικό φορολογικό μηχανισμό με σήμανση
των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

Χειρόγραφες Α.Π.Υ (ασφαλώς αθεώρητες ) εκδίδονται με βάση το άρθρο 12 παρ.13 των Ε.Λ.Π. σε περίπτωση διακοπής του συστήματος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (δηλ. της ΔΕΗ) η διακοπή λειτουργίας της φ.τ.μ. ή του ειδικού φορολογικού μηχανισμού.

Ακόμη με βάση την Απόφαση ΠΟΛ.1002/31.12.2014 χειρόγραφες Α.Π.Υ μπορεί να εκδίδονται εκτός επαγγελματικής εγκατάστασης, δηλαδή στις περιπτώσεις που η παροχή της υπηρεσίας γίνεται εκτός επαγγελματικής εγκατάστασης (π.χ. καθαρισμός στο σπίτι) .

γ2). Μπορεί αντί Α.Π.Υ να εκδίδονται Τιμολόγια όμως τα Τιμολόγια αυτά που εκδίδονται προς τους ιδιώτες, υποχρεωτικά με βάση το άρθρο 12 παρ 8 των Ε.Λ.Π θα εκδίδονται από ειδικό φορολογικό μηχανισμό με σήμανση των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και θα εκδίδονται άμεσα με την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας, δηλαδή με την παράδοση των χαλιών – μοκετών.

Ενώ τα Τιμολόγια που εκδίδονται προς τους επαγγελματίες αφ΄ ενός μεν δεν είναι υποχρεωτικό να εκδίδονται από ειδικό φορολογικό μηχανισμό με σήμανση των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., (ακόμη και όταν εκδίδονται από ειδικό φορολογικό μηχανισμό δεν είναι υποχρεωτικό να σημαίνονται), αφετέρου δε μπορεί να εκδίδονται μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα από την παράδοση των ταπήτων – μοκετών.

3) Γενικές επισημάνσεις από 01.01.2015 με βάση το ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.)

3α) Όπως τονίστηκε και πιο πάνω από 01.01.2015 καταργήθηκε ο Κ.Φ.Α.Σ. (ν.4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε – ΥΠΟΠΑΡ. Ε1), αλλά και ο ν.1809/1988 (φ.τ.μ. – φορολογικοί μηχανισμοί).

Πρακτικά θα λέγαμε ότι ο ΚΦΑΣ συρρικνώθηκε και απλοποιήθηκε μέσω των άρθρων 3-15 και μερικών παραγράφων του άρθρου 30 του ν.4308/2014 των Ε.Λ.Π. Έτσι τα άρθρα 3-7 αναφέρονται κυρίως στα θέματα των βιβλίων που πλέον λέγονται αρχεία, ενώ τα άρθρα 8-15 αναφέρονται στα στοιχεία, που πλέον αναφέρονται ως παραστατικά πωλήσεων και είναι τα τιμολόγια και οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών (Α.Λ.Π-Α.Π.Υ.). Επίσης μέσω του άρθρου 8 παρ. 10 των Ε.Λ.Π. και της εγκυκλίου ΠΟΛ.1003/31.12.2014 παρ.8.10.1, προβλέπονται τα “συμφωνητικά” ή “υπεύθυνες δηλώσεις”, “τιμολόγια αγοράς” ή “τίτλοι κτήσης” ή
“αποδείξεις δαπανών”.

Ακόμη πρέπει να επισημάνουμε ότι μέσω του άρθρου 5 παρ.8 και 9 και της εγκυκλίου ΠΟΛ.1003/2014 παράγραφοι 5.8.1 και 5.8.2, για τη διακίνηση των αποθεμάτων τα παραστατικά μπορούν να φέρουν την μορφή του “Δελτίου Αποστολής” ή οποιαδήποτε άλλη ονομασία “Συνοδευτικό Διακίνησης” κ.λ.π.

3β) Τα αρχεία (δηλαδή τα βιβλία) συνεχίζουν να είναι αρχεία (βιβλία) εσόδων – εξόδων ή απλογραφικά και διπλογραφικά.

Αρχεία (βιβλία) απλογραφικά (εσόδων – εξόδων) με κύκλο εργασιών (ακαθάριστα έσοδα) μέχρι 1.500.000 ευρώ τηρούν οι πολύ μικρές οντότητες (επιχειρήσεις) του άρθρου 1 παρ.2γ των Ε.Λ.Π., δηλ. Ο.Ε., Ε.Ε., ατομικές επιχειρήσεις, κοινωνίες κοινοπραξίες, κ.λ.π (άρθρο 2 παρ.3, άρθρο 3 παρ. 12 των Ε.Λ.Π και εγκύκλιος ΠΟΛ. 1003/2014 παρ.2.3 και 3.12.9.

Αρχεία βιβλία διπλογραφικά (διπλογραφικό λογιστικό σύστημα) τηρούν οι επιχειρήσεις του άρθρου 1 παρ.2γ με κύκλο εργασιών (ακαθάριστα έσοδα) πάνω από 1.500.000 ευρώ και οι Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Ε. κατά μετοχές, Ο.Ε. και Ε.Ε. που όλα τα μέλη της έχουν περιορισμένη ευθύνη, ανεξαρτήτως ύψους ακαθαρίστων εσόδων (άρθρο 2 παρ.2,4,5,6 άρθρο 3 παρ 10 και εγκύκλιος ΠΟΛ.1003/2014 παρ.3.10.1).

3γ) Για τον τρόπο καταχώρησης των αρχείων (βιβλίων) όπως κάναμε τις καταχωρήσεις το προηγούμενο διάστημα (το έτος 2014) συνεχίζουμε και μετά την 1.1.2015 (σχετικές οι διατάξεις του άρθρου 5 παρ.2,5,7,10,1,12 και εγκύκλιος ΠΟΛ. 1003/2014 παρ.5.7.3. και 5.7.4. 3δ) Χρόνος ενημέρωσης των λογιστικών αρχείων (βιβλίων).

Ουσιαστικά δεν άλλαξε κάτι καθώς τα διπλογραφικά βιβλία ενημερώνονται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα ενώ τα απλογραφικά βιβλία (εσόδων – εξόδων) μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λήξη του τριμήνου (άρθρο 6 παρ.1 των ΕΛΠ και εγκύκλιος ΠΟΛ. 1003/2014 παρ. 6.1.1, 6.1.2 και 6.1.3.). Η ενημέρωση μπορεί να γίνει είτε στη λογιστική είτε στη φορολογική βάση και η ενημέρωση της άλλης βάσης να γίνει συγκεντρωτικά μέχρι τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων (άρθρο 3 παρ. 5 των Ε.Λ.Π. και εγκύκλιος ΠΟΛ. 1003/2014 παρ. 6.1.1. – 6.1.3).

3ε) Χρόνος διαφύλαξης των λογιστικών αρχείων

Ο χρόνος διαφύλαξης του συνόλου των λογιστικών αρχείων (βιβλίων – στοιχείων) είναι 5 χρόνια από τη λήξη της φορολογικής περιόδου (άρθρο 7 περ.1 των Ε.Λ.Π.).

Σχετική διάταξη εν προκειμένω για τη διαφύλαξη των βιβλίων και στοιχείων είναι και το άρθρο 13 παρ. 2 του
ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) που και εκεί ως κανόνας είναι ότι τα λογιστικά αρχεία (βιβλία – στοιχεία) φορολογικοί μηχανισμοί, φορολογικές μνήμες διαφυλάσσονται 5 χρόνια από τη λήξη του αντίστοιχου φορολογικού έτους μέσα στο οποίο υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης. Πρακτικά είτε μέσω των διατάξεων των Ε.Λ.Π. είτε μέσω του Κ.Φ.Δ., τα βιβλία και στοιχεία διαφυλάσσονται 6 χρόνια, δηλ. από 1.1.2016 υπάρχει υποχρέωση διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων από τη διαχειριστική περίοδο 1.1.2010 και εντεύθεν.

Υπάρχουν βέβαια και ορισμένες εξαιρέσεις όταν υφίστανται εντολές ελέγχου, εισαγγελικές παραγγελίες,
έρευνες στα πλαίσια αμοιβαίας διοικητικής ή δικαστικής αρχής ή έρευνες από την αρχή ξεπλύματος χρήματος (σχετικές διατάξεις ν.4141/2013 άρθρο 37 παρ.5, ν.4203/2013 άρθρο 22, ν.4316/2014 άρθρο 87 και ν. 4337/2015 άρθρο 22).

3στ) Ακυρωτικό στοιχείο

Το Υπουργείο Οικονομικών με την ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1036/2013 είχε δεχθεί ότι το ακυρωτικό στοιχείο μπορεί να εκδοθεί όταν τα στοιχεία εκδοθούν από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και δεν γίνει συναλλαγή (π.χ. η εγκατάσταση του πελάτη είναι κλειστή).

Σε περίπτωση όμως για παράδειγμα που έχει εκδοθεί ΑΠΥ από φ.τ.μ. για συναλλαγή με ιδιώτες και δεν παραδοθούν οι τάπητες – μοκέτες, τότε με βάση το άρθρο 12 παρ.4 των Ε.Λ.Π., θα εκδοθεί πιστωτικό στοιχείο και όταν η αξία της συναλλαγής είναι πάνω από 50 ευρώ, θα αναγραφεί το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη και το στοιχείο αυτό είναι χειρόγραφο.

Για τις εκδόσεις αυτές, ήτοι των ακυρωτικών και πιστωτικών στοιχείων, θα πρέπει η επιχείρηση με βάση το άρθρο 5 παρ. 7 α των Ε.Λ.Π., να διασφαλίσει αξιόπιστη ελεγκτική αλυσίδα από το χρόνο που προέκυψαν τα γεγονότα αυτά μέχρι το διακανονισμό τους, αναγράφοντας δηλαδή τα γεγονότα αυτά στα εκδοθέντα στοιχεία (π.χ. στην Απόδειξη Παράδοσης ή στο Δελτίο Αποστολής να αναγραφεί ότι “δεν παραδόθηκαν οι τάπητες –
μοκέτες”, ή “κλειστή η επιχείρηση ή το σπίτι του ιδιώτη”, ενώ και στο πιστωτικό στοιχείο να αναγράφεται ότι εκδίδεται “λόγω έκδοσης της ΑΠΥ αρ. . .. και μη παράδοσης των ταπήτων – μοκετών”, όπως και τον αριθμό της Απόδειξης Παράδοσης ή Δελτίου Αποστολής).

4) Συναλλαγές μέσω Τραπέζης – ειδικές διατάξεις

4α) Άρθρο 23 περ.β’ ν.4172/2013

Με βάση την περ. β΄ του άρθρου 23 του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), προβλέπεται ότι κάθε δαπάνη που αφορά την αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ δεν εκπίπτεται (δεν αναγνωρίζεται) εάν δεν γίνει μέσω τραπέζης. Με βάση την Εγκύκλιο ΠΟΛ. 1216/2014 διευκρινίζεται ότι ως αξία συναλλαγής λαμβάνεται υπόψη το καθαρό ποσό της συναλλαγής προ ΦΠΑ και ότι επιτρέπεται συμψηφισμός ανταπαιτήσεων μεταξύ πελατών – προμηθευτών.

4β) Άρθρο 20 παρ.3 ν.3842/2010

Με βάση την παρ. 3 του άρθρου 20 του ν.3842/2010 προβλέπεται ότι στις πωλήσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών σε ιδιώτες, όταν τα φορολογικά στοιχεία είναι πάνω από 1.500 ευρώ εξοφλούνται μέσω τραπέζης με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγές. (Σχετική εν προκειμένω η ΠΟΛ. 1027/2011 απόφαση Υπ. Οικ.).

Σημειώνεται ότι η διάταξη του άρθρου 10 παρ.5 Κ.Φ.Α.Σ. που προέβλεπε ότι οι συναλλαγές γενικά πάνω από 3.000 ευρώ να γίνονται με επιταγή ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό δεν υφίσταται πλέον, αφού από 1.1.2015 καταργήθηκε ο Κ.Φ.Α.Σ. και αντίστοιχη διάταξη στα Ε.Λ.Π. δεν υπάρχει.

 

RELATED POSTS